Przetarg na odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w trybie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Józefowie przy ul. Jarosławskiej 35”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – formularz oferty

Załącznik nr 4 – formularz cenowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

 

Close Menu
Skip to content