Wykonywanie przyłączy

Dla wykonawcy – projektanta

Nazwa firmyTelefon
Instalatorstwo Sanitarne
i Ogrzewania Robert Auguściński
607 041 761,
603 223 105
Mirmar s. c. Marek Korporowicz601 223 991
PPHU Jarosław Jastrzębski505 399 377
PRT Jartel602 707 486,
22 789 50 50

Podmioty są wymienione w kolejności alfabetycznej. Wykaz dotyczy podmiotów, które wykonują najwięcej podłączeń na terenie Józefowa.

Wykaz ma charakter poglądowy, roboty mogą być wykonane przez inną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia, określone przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawcy, którzy z nami nie współpracowali proszeni są o dostarczenie do Spółki kopii uprawnień kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności do Izby.

Dyrektor ds. technicznych

Agnieszka Baczyńska

Wykonywanie podłączeń do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

1.

Budowa połączeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może być wykonywana wyłącznie przez firmy branżowe, pod nadzorem kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, aktualnego członka PIIB.

2.

Przed przystąpieniem do realizacji robót, w celu uzyskania zgody na podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć w Spółce (inwestor lub działający z jego upoważnienia wykonawca) dokumenty (Strefa Klienta DOKUMENTY DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA DO SIECI Wykonanie przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego):

Do wniosku należy załączyć:

  • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny,
  • Dokumentację projektową.

Wykonawcy, którzy z nami nie współpracowali proszeni są dodatkowo o dostarczenie kopii uprawnień kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa.

3.

Po weryfikacji i akceptacji złożonych dokumentów wydawany jest Dziennik Robót (wraz z załącznikami – drukami Protokołów końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz Szkiców zdawczo-odbiorczych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego).

4.

Bez wydanego Dziennika nie można rozpocząć prac przyłączeniowych.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową i pod kontrolą techniczną Hydrosfery Józefów Sp. z o.o..

6.

W przypadku konieczności włączenia się do ulicznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, przed przystąpieniem do wykonania wcinki do sieci (podłączenia w pasie drogowym) należy uzgodnić jej termin oraz ewentualną potrzebę zamknięcia wody z Pionem Eksploatacyjnym Spółki.

7.

Wszelkie włączenia /wcinki/ do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej realizowane są przez Pracowników Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. 

8.

Wykonanie i odbiór wcinki (podłączenia w pasie drogowym) należy potwierdzić w Dzienniku robót.

9.

Wykonawca zgłasza odbiór techniczny (częściowy) przed zasypką wykonywanych podłączeń do sekretariatu i Inspektora nadzoru  Spółki (drogą mailową lub pisemnie w siedzibie Spółki) na jeden dzień roboczy (z co najmniej 24 godz. wyprzedzeniem) przed przewidywanym terminem odbioru.

Przy odbiorze technicznym (częściowym) odcinka przewodu (przed jego zasypką) wykonawca jest zobowiązany do zainwentaryzowania przez uprawnionego geodetę wykonanego przewodu  oraz dokonać domiarów jego usytuowania  w terenie.

Odbiory częściowe wykonanych prac dokonywane są w Dzienniku robót.

10.

Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci jest możliwe za zgodą Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. po uzyskaniu pozytywnych wyników próby ciśnieniowej

11.

Rozpoczęcie poboru wody do celów spożywczych może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z wykonanego przyłącza i opomiarowaniu podłączenia wodomierzem głównym.

12.

Wodomierz główny wydawany jest wykonawcy przez Spółkę na podstawie aktualnych, pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody.

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych w Józefowie należy montować w  konsoli wodomierzowe pod wodomierz o długości docelowej 190 mm W przypadku montażu wodomierza o długość L=130 mm przed lub za wodomierzem powinna znajdować się odpowiednia przedłużka L=60 mm po której wyjęciu będzie można zamontować (bez przeróbek) wodomierz o L=190 mm.

Wszystkie nowo montowane wodomierze powinny być przystosowanym do montażu modułu umożliwiającego pracę w systemach zdalnego odczytu.

Przy montażu wodomierzy należy zachować odcinek prosty równy 5x średnica przed wodomierzem (zgodnie z ruchem wody) i odcinek prosty równy 3x średnica za wodomierzem.

Po zamontowaniu wodomierza głównego należy zgłosić go do zaplombowania,, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Spółki.

13.

W przypadku realizacji tylko przyłącza kanalizacyjnego, gdy brak jest zasilania nieruchomości wodą miejską) lub nieruchomość zasilana jest woda miejska i woda z własnego ujęcia, dla potrzeb rozliczenia odprowadzanych ścieków należy opomiarować pobór wody z własnego ujęcia (zmontować wodomierz za hydroforem własnym ujęciu tzw. urządzenie pomiarowe) i zgłosić do zaplombowania do Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. (Strefa Klienta DOKUMENTY DOTYCZĄCE WODOMIERZY →  Wniosek o zaplombowanie wodomierza za hydroforem – Wniosek o zaplombowanie wodomierza za hydroforem).

14.

W przypadku poboru wody bezpowrotnie zużytej (nie generującej ścieków -np. podlewanie zieleni) i uwzględnieniu jej w rozliczeniu ścieków , takie podejście wody należy opomiarować  dodatkowym wodomierzem (odlicznikowym) i zgłosić do zaplombowania do Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. (Strefa Klienta DOKUMENTY DOTYCZĄCE WODOMIERZY Wniosek o zaplombowanie wodomierza do podlewania zieleni – Wniosek o zaplombowanie wodomierza do podlewania zieleni).

15.

Zakup i montaż wodomierzy: za hydroforem i do podlewania zieleni jest po stronie inwestora (odbiorcy).

16.

Odbiór końcowy robót odbywa się w terminie uzgodnionym przez wykonawcę z nadzorującym roboty inspektorem Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. .

17.

Na odbiór końcowy wykonawca dostarcza następujące dokumenty:

  • inwentaryzację geodezyjną położonych przewodów i uzbrojenia  wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (z rzędnymi charakterystycznych punktów,
  • dziennik robót z wpisami dokumentującymi realizacje poszczególnych etapów robót,
  • protokoły końcowego odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
  • szkice zdawczo-odbiorczych wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego), z domiarami charakterystycznych przyłączy do punków stałych,
  • wpis (Protokół) zarządzającego terenem, na którym realizowane były roboty o doprowadzeniu terenu do pierwotnego (lub projektowanego) stanu, np. odbioru pasa drogowego przez zarządzającego (o ile na takim terenie realizowane były prace)
  • pozytywne wyniki badań bakteriologiczne wody z wykonywanego podłączenia (dotyczy przyłączy wodociągowych)
  • protokół z plombowania wodomierza głównego (dotyczy przyłączy wodociągowych)
  • protokoły z plombowania wodomierza za hydroforem (urządzenia pomiarowego) o ile musiał być montowany (dotyczy przyłączy kanalizacyjnych)
  • protokoły z plombowania wodomierza (odlicznikowego) do podlewania zieleni (o ile był montowany).

Dokumentacja musi być podpisana (w stosownych miejscach) przez inwestora, wykonawcę oraz kierownika budowy

Przygotowane przez Spółkę Dzienniki robót tracą ważność  i wymagają aktualizacji (Zarządzenie Nr 01/2015 Prezesa Zarządu Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. z 13.05.202015r.) gdy:

  • podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nie zostało  wykonane i zgłoszone do odbioru końcowego (z kompletem dokumentacji powykonawczej) nie o ciągu 60 dni od daty pobrania przez Wykonawcę Dziennika robót.
  • W ciągu 30 dni od daty złożenia Oświadczenia (wykonawcy o przystąpieniu do wykonywania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Dziennik robót nie został pobrany.

Dokumenty odbiorowe, po akceptacji i podpisaniu przez nadzorującego roboty inspektora Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. mogą stanowić podstawą o zawarcia przez Hydrosferę Józefów Sp. z.o.o, stosownej umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków z nieruchomości (budynku) do której wykonywane były przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne.

Close Menu
Skip to content