Wykonywanie przyłączy

Dla wykonawcy – projektanta

Wszelkie włączenia /wcinki/ do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowane są przez pracowników Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. 
Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta wykonywane są pod nadzorem pracowników Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.

Z uwagi na wprowadzanie przez Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. technologii zdalnego odczytu wszystkie nowo montowane wodomierze powinny być przystosowanym do montażu modułu umożliwiającego pracę w systemach zdalnego odczytu.

Warunki wykonania

1.

Budowa połączeń wodociągowych i przykanalików może być wykonywana wyłącznie przez firmy branżowe.

2.

Firma branżowa zwana dalej Wykonawcą zgłasza się przed rozpoczęciem w/w robót do Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. w Pionie Technicznym okazując oryginały + kserokopie uprawnień do prowadzenia działalności w branży sanitarnej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.

Na podstawie wymienionych w pkt. 2 dokumentów może być wydany dzienniczek robót, druki protokółów końcowego odbioru robót oraz szkiców zdawczo-odbiorczych.

4.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót pod kontrolą techniczną Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją projektową.

5.

Przed przystąpieniem do wykonania wcinki do sieci wodociągowej należy uzgodnić termin oraz ewentualną potrzebę zamknięcia wody. Wykonanie i odbiór wcinki należy potwierdzić w dzienniczku robót.

6.

Przy podłączaniu przykanalika do kanału sanitarnego należy postąpić analogicznie jak w pkt 5.

7.

W celu dokonania odbioru końcowego przyłącza wodociągowego Wykonawca jest zobowiązany:

a) zgłosić odbiór układki przyłącza przed zasypką,
b) wykonać i zgłosić próbę przyłącza o dł. do 20 m – na ciśnienie sieci miejskiej, natomiast o dł. ponad 20 m – na ciśnienie 0,6 MPa,
c) przedłożyć wypełniony dzienniczek robót, 2 egz. protokołu odbioru końcowego robót oraz 2 egz. szkicu zdawczo-odbiorczego,
d) przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza sporządzoną przez uprawnionego geodetę,
e) przedstawić pozytywny wynik próby bakteriologicznej wody, pobranej z przyłącza.

8.

W celu dokonania odbioru końcowego przykanalika należy analogicznie zrealizować pkt 7. a), c), d).

9.

Po pozytywnych odbiorach końcowych wykonawca otrzymuje podpisane przez Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. 2 egz. protokołów odbioru końcowego oraz 1 egz. szkicu zdawczo-odbiorczego.

10.

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o za czynności wymienione w pkt 3.÷ 9 wystawia wykonawcy fakturę wg kosztów własnych.

11.

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wydawania zgody na budowę przyłączy wodociągowy i przykanalików w przypadkach nie przestrzegania warunków wykonania i niewłaściwego prowadzenia robót.

Wykonywanie przyłączy

Hydrosfera Józefów informuje, że na przyłączach wodociągowych w Józefowie należy montować konsole wodomierzowe pod wodomierz o długości docelowej 190 mm.

W przypadku montażu wodomierza o długość L=130 mm przed lub za wodomierzem powinna znajdować się odpowiednia przedłużka L=60 mm po której wyjęciu będzie można zamontować (bez przeróbek) wodomierz o L=190 mm.

Wszystkie montowane wodomierze powinny umożliwiać odczyt zdalny.

Przy montażu wodomierzy należy zachować odcinek prosty równy 5x średnica przed wodomierzem (zgodnie z ruchem wody) i odcinek prosty równy 3x średnica za wodomierzem.

widok konsoli

Nazwa firmy Telefon
Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Robert Auguściński 607 041 761, 603 223 105
Mirmar s. c. Marek Korporowicz 601 223 991
PPHU Jarosław Jastrzębski 505 399 377
PRT Jartel 602 707 486, 22 789 50 50

Podmioty są wymienione w kolejności alfabetycznej. Wykaz dotyczy podmiotów, które wykonują najwięcej podłączeń na terenie Józefowa.

Wykaz ma charakter poglądowy, roboty mogą być wykonane przez inną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia, określone przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawcy, którzy z nami nie współpracowali proszeni są o dostarczenie do Spółki kopii uprawnień kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności do Izby.

Dyrektor ds. technicznych

Roman Churski

Wymagania Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w Józefowie

  1. Na przewodach ulicznych i przyłączach stosować zasuwy typu Hawle lub Avk z teleskopowym przedłużeniem trzpienia – obudowy.

  2. Stosować hydranty podziemne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121 poz.1139).

  3. Przy projektowaniu wodociągów ulicznych na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi należy zaprojektować trójniki zaślepione kołnierzami, do dalszej rozbudowy sieci – usytuowanie należy uzgodnić w Referacie Inwestycji.

  4. Minimalne przykrycie wodociągowych sieci ulicznych powinno wynosić 1,6 m a przyłączy 1,4 m.

  5. Włączenie przyłącza do istn. wodociągu wykonać za pomocą trójnika siodłowego wgrzewanego typu ,,Georg Fischer” lub analogicznego dopuszczonego do stosowania    na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  6. Przyłącza wykonywać z polietylenu PE PN 10 łączonych przez zgrzewanie.

  7. Przebieg trasy przyłącza wodociągowego w pasie jezdni powinien być prostopadły do przewodu ulicznego.

  8. Pod jezdniami przewody układać w rurach ochronnych.

  9. Nad przewodem wodociągowym /w odległości 30 cm/ należy ułożyć taśmę lokalizacyjną Tol–W/20.

  10. Za zestawem wodomierzowym należy montować zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z PN-92/B-01706/Azl: 1999 + komentarz.

  11. W przypadku przejścia przewodem wodociągowym pod ławą fundamentową, należy zastosować rurę osłonową na całej szerokości ławy plus jeden metr przed jej skrajnią.

  12. Trwałe połączenie obiektu do sieci wodociągowej może nastąpić po odcięciu zestawu hydroforowego od instalacji lub dostosowanie instalacji do wymogów Polskiej Normy PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe.

  13. Oznaczenie uzbrojenia ulicznego – /Tabliczki/ domiary powinny być naniesione w formie tłoczenia umożliwiające odczyt po odpadnięciu lub wyblaknięciu farby.
  1. Przepompownie należy projektować jako polimerbetonowe z oprzyrządowaniem ze stali nierdzewnej.

  2. Przepompownia należy projektować jako jednokomorowe, bezskratkowe z pompami zatapialnymi.

  3. Zamontowane pompy, średnice i długości przewodów tłocznych powinny być tak dobrane aby w miarę możliwości można było zamontować pompy bez noży tnących /duża awaryjność/.

  4. Należy stosować pompy jednokanałowe lub z wirnikiem otwartym –vortex firm: Metalchem, Grundfos, Flygt …

  5. Należy dążyć do unifikacji automatyki przepompowni ścieków w zakresie stosowanych sterowników mikroprocesorowych i interface ich obsługi np.: Moduł telemetryczny Inventia MT-101, Unitronics M90 i interface firmy „Bartosz”.

  6. Automatyka przepompowni ścieków winna mieć wyprowadzenie wszystkich sygnałów monitorujących prace na szynę zbiorczą.

  7. Zamontowany system monitoringu zdalnego /modem telefonii GSM + oprogramowanie/ powinien być zgodny z istniejącym w Przedsiębiorstwie – telefon do wykonawcy jest     do uzyskania w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o..

  8. Monitoring stopnia napełnienia przepompowni powinien być oparty na sondzie hydro-statycznej.

  9. Na przepompowni należy umieścić odpowiednie filtry usuwające nieprzyjemne zapachy np.: firmy Envidar, Eko partnerzy.

  10. Każdorazowo po uruchomieniu przepompowni, z dokumentami odbiorowymi należy dostarczyć kody zabezpieczające nastawy automatyki przepompowni + telefon do informatyka programującego w/w przepompownię.

  11. Skrzynka automatyki przepompowni powinna mieć wyprowadzone gniazdo siłowe do podłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego na wypadek braku napięcia zasilania.

  12. Przewody kanalizacji tłocznej należy wykonywać z rur PE łączonych przez zgrzewanie.
  1. Wykonawca zwołuje odbiór techniczny przed zasypką ustnie na jeden dzień przed terminem odbioru.

  2. Przy odbiorze technicznym odcinka przewodu wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia służbom Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. wpisu uprawnionego geodety o rzędnych punktu końcowego odcinka sieci.

  3. Odbiory częściowe wykonanych prac dokonywane są w dzienniku robót na terenie budowy.

  4. Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci jest możliwe za zgodą Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. po uzyskaniu pozytywnych wyników próby ciśnieniowej /próba obejmuje przyłącze do zaworu zwrotnego antyskażeniowego za wodomierzem/.

  5. Rozpoczęcie poboru wody do celów spożywczych może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z przyłącza.

  6. Na odbiór końcowy wykonawca umawia się na dzień przed planowanym odbiorem końcowym.

  7. Na odbiór końcowy wykonawca dostarcza:
 • inwentaryzację geodezyjną przewodu z rzędnymi charakterystycznych punktów,
 • wniosek + karta klienta
 • dwa egzemplarze szkicu powykonawczego,
 • dwa egzemplarze protokołu końcowego,
 • protokół z próby ciśnieniowej,
 • wpis zarządzającego terenem do dziennika robót o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego,
 • dziennik robót.
 • pozytywne badanie bakteriologiczne wody z przyłącza
  1. Do budowy ulicznych przewodów kanalizacyjnych stosować wyroby kamionkowe i żelbetowe (dla kolektorów), PVC kanały boczne (Ø 0,20 m).

  2. Wysokość kinety w studzienkach kanalizacyjnych min. 2/3 średnicy przewodu.

  3. Przy projektowaniu kanałów ulicznych na skrzyżowaniach należy zaprojektować studzienki połączeniowe przewidziane do przyszłościowej rozbudowy sieci w ulicach poprzecznymi.

  4. Włączenie przyłączy w studniach połączeniowych wg zasady „dno w oś”.

  5. Inne włączenia tylko na odnogę 45o.

  6. Przebieg trasy przyłącza kanalizacyjnego powinien być prostopadły do przewodu ulicznego a włączenie do obiektu pod kątem prostym.

  7. Studzienkę na przyłączu kanalizacyjnym należy lokalizować na posesji w odległości      min. 2 m od linii rozgraniczenia (linii ogrodzenia) lecz nie większej niż 20 m od przewodu ulicznego.

  8. Minimalne przykrycie przewodów powinno wynosić 1,6 m dla kanałów ulicznych i 1,2 m dla przyłączy.

  9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

  10. Koszty eksploatacji przykanalików o spadku mniejszym od normatywów są po stronie inwestora – właściciela nieruchomości.

  11. Zabrania się instalowania urządzeń sanitarnych poniżej „0” budynków.

  12. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej.

  13. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 1.  
  1. Projekty budowlane sieci i przyłączy wymagają uzgodnienia w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

  2. Przyłącza wodociągowe powinny być projektowane minimum Ø40 mm PE

  3. W przypadku konieczności prowadzenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przez tereny osób trzecich, inwestor zobowiązany jest dołączyć do projektu pisemną zgodę właścicieli tych terenów /potwierdzoną notarialnie/ na taki przebieg tych przewodów.

  4. Na przyłączach należy montować wodomierze z możliwością podłączenia do systemu zdalnego odczytu wskazań.

  5. Należy unikać wodomierzy śrubowych (przemysłowych), o charakterystyce nie obejmującej zakresu niskich przepływów.

  6. Dla budynków zamieszkania zbiorowego należy uwzględnić gwarantowane przez Zakład minimalne ciśnienie, nie mniejsze niż 0,2 MPa, na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową w szczególności dla potrzeb p.poż.

  1. Inwestor (użytkownik) podpisuje umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków po stwierdzeniu przez pracowników Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. prawidłowego pod kątem warunków technicznych wykonania przyłącza.

  2. Odbiorca posiadający przyłącze włączone do przewodu ulicznego nie ma prawa zezwalać innym na korzystanie z tego przyłącza bez zgody Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

  3. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

  4. W przypadku uszkodzenia przewodu pozostającego w eksploatacji inwestora, zobowiązany jest on do niezwłocznej jego naprawy, pod rygorem rozwiązania umowy /w trybie natychmiastowym/. Koszty naprawy obciążają inwestora.

  5. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej parametrami powinny odpowiadać ściekom bytowo – gospodarczym lub ściekom przemysłowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 136, poz. 964). w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

  6. Ścieki nie odpowiadające warunkom rozporządzenia należy podczyszczać.

  7. Warunki przyłączenia należy wpiąć do projektu budowlanego.

Close Menu
Skip to content