Witamy w Strefie Klienta
Tu znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące usług, które świadczymy

Obsługa klienta

Ceny wody i ścieków

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. informuje, że Decyzją nr WA.RZT.70.180.2021/4 z dnia 13.07.2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP zatwierdził taryfę dotyczącą Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Miasta Józefów na okres 3 lat.

Uwzględniając fakt, że organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10.08.2018 r., zgodnie z zapisem art. 24f ust 1 ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028), taryfa wchodzi w życie od dnia 18.08.2021r. i dla pierwszego okresu obowiązywała będzie do dnia 17.08.2022r.

Hydrosfera Józefów przypomina, że do 31.12.2021r obowiązuje Uchwała Rady Miasta Nr 259/VIII/2020 z dnia 18.12.2020r o dopłacie do ścieków dla grup taryfowych K1, K1A, K2, K2A w wysokości 1,29zł/m3

Poniżej zamieszczamy treść decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3nowe-opłaty-za-wode-i-ścieki1.8

Nowe opłaty za wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie wydało decyzję dotyczącą nowych stawek za wodę i ścieki w Józefowie. Nowa cena za m3 wody jest nieco wyższa od obowiązującej w ostatnich 3 latach, ale łącznie za wodę i ścieki mieszkańcy wciąż będą płacić mniej niż przed wybudowaniem oczyszczalni.

Opłaty za dostawę wody w Józefowie nie były podwyższane od 2012 roku, a za odbiór ścieków – od 2015 r. Jednak w ciągu tych 9 lat koszty gospodarki wodno-ściekowej wzrosły nieporównywalnie. Złożyły się na to podwyżki cen za energię elektryczną, wzrost płacy minimalnej, wzrost cen materiałów do produkcji i transportu oraz inflacja.

Stawka za wodę wzrośnie z 5,02 zł do 5,52 zł za m3, czyli o 50 groszy. Opłata za ścieki będzie wyższa o 23 grosze w stosunku do obecnej (wzrośnie z 6,61 zł do 6,84 zł za m3), ale wciąż będzie niższa – o 1,26 zł/m3 – niż przed wybudowaniem oczyszczalni. Powyższe ceny uwzględniają dopłaty z budżetu miejskiego do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i zawierają 8% podatku VAT.

Stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków są zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie (krajowy regulator) co 3 lata. W tym roku do Wód Polskich wpłynęło 2548 wniosków taryfowych, w tym aż 94 % to wnioski o wzrost cen za wodę i ścieki.

Nowe stawki za odbiór wody i ścieków wchodzą w życie 18.08.2021 r.

(Miasto Józefów)

Jak załatwić sprawę

ikona dokumentów
 • Określenie możliwości przyłączenia

W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć poniższy wniosek

Do  wniosku należy dołączyć:

  • Mapę sytuacyjną z zaznaczoną nieruchomością 
 • Wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

Do wniosku należy załączyć:

 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, na którym  Wnioskodawca określa proponowany przebieg przyłączy do obiektu w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;

Termin wydania Warunków: 

  • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku czas na jego uzupełnienie nie wlicza się do czasu na wydanie warunków technicznych.

Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

 • Wykonanie i uzgodnienie projektu

Wykonanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania sieci sanitarnych. 

 • Wykonanie przyłączy wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego 

W celu uzyskania zgody na podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

Do wniosku należy załączyć:

  • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości np. wypis    z księgi wieczystej, akt notarialny
  • Dokumentację projektową (uzgodnioną lub do uzgodnienia)
  • Wykonawcy, którzy z nami nie współpracowali proszeni są dodatkowo o dostarczenie kopii uprawnień kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa

Po akceptacji powyższych dokumentów, wydajemy Dziennik Robót, bez wydanego Dziennika nie można rozpocząć prac przyłączeniowych.

 • Potwierdzenie przyłączenia do sieci 

W celu wydania potwierdzenia przyłączenia do sieci należy złożyć poniższy wniosek:

 • Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków 

W celu przepisania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków należy złożyć następujące dokumenty: 

Do wniosku należy załączyć:

  • Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu/dzierżawy, postanowienie sądu, akt zgonu dotychczasowego właściciela itp. (oryginał do wglądu);
  • Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez kupującego i sprzedającego ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty rejestracyjne lub wypis z właściwego rejestru;
  • Jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości – pełnomocnictwo dla osób reprezentujących;

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 • Rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków 

W celu rozwiązania umowy osoba sprzedająca lub wynajmująca powinna złożyć następujące dokumenty:

Do wniosku należy załączyć:

  • Protokół zdawczo–odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości
  • Kopię dokumentu potwierdzającego sprzedaż nieruchomości 
 • Zmiana zapisów umowy 

W celu zmiany danych w umowie (np. zmiana adresu zamieszkania, zmiana ilości osób zamieszkałych itp.) złożyć poniższy wniosek:

Informacje

związane z działalnością Hydrosfery Józefów

ikona akty prawne
Close Menu
Skip to content