Witamy w Strefie Klienta
Tu znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące usług, które świadczymy

Obsługa klienta

Ceny wody i ścieków

Jak załatwić sprawę

ikona dokumentów
 • Określenie możliwości przyłączenia

W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć poniższy wniosek

Do  wniosku należy dołączyć:

  • Mapę sytuacyjną z zaznaczoną nieruchomością 
 • Wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

Do wniosku należy załączyć:

 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, na którym  Wnioskodawca określa proponowany przebieg przyłączy do obiektu w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;

Termin wydania Warunków: 

  • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku czas na jego uzupełnienie nie wlicza się do czasu na wydanie warunków technicznych.

Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

 • Wykonanie i uzgodnienie projektu

Wykonanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania sieci sanitarnych. 

 • Wykonanie przyłączy wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego 

W celu uzyskania zgody na podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

Do wniosku należy załączyć:

  • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości np. wypis    z księgi wieczystej, akt notarialny
  • Dokumentację projektową (uzgodnioną lub do uzgodnienia)
  • Wykonawcy, którzy z nami nie współpracowali proszeni są dodatkowo o dostarczenie kopii uprawnień kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa

Po akceptacji powyższych dokumentów, wydajemy Dziennik Robót, bez wydanego Dziennika nie można rozpocząć prac przyłączeniowych.

 • Potwierdzenie przyłączenia do sieci 

W celu wydania potwierdzenia przyłączenia do sieci należy złożyć poniższy wniosek:

 • Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków 

W celu przepisania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków należy złożyć następujące dokumenty: 

Do wniosku należy załączyć:

  • Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu/dzierżawy, postanowienie sądu, akt zgonu dotychczasowego właściciela itp. (oryginał do wglądu);
  • Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez kupującego i sprzedającego ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty rejestracyjne lub wypis z właściwego rejestru;
  • Jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości – pełnomocnictwo dla osób reprezentujących;

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 • Rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków 

W celu rozwiązania umowy osoba sprzedająca lub wynajmująca powinna złożyć następujące dokumenty:

Do wniosku należy załączyć:

  • Protokół zdawczo–odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości
  • Kopię dokumentu potwierdzającego sprzedaż nieruchomości 
 • Zmiana zapisów umowy 

W celu zmiany danych w umowie (np. zmiana adresu zamieszkania, zmiana ilości osób zamieszkałych itp.) złożyć poniższy wniosek:

Informacje

związane z działalnością Hydrosfery Józefów

ikona akty prawne
Close Menu
Skip to content