Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

W związku z realizacją ww. Rozporządzenia informujemy Państwa, w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Drogowców 20 w Józefowie (05-420). Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl i dzwoniąc pod numer +48 22 780-06-40.

Za dane osobowe uważa się wszelkiego rodzaju informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)

Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych – Paweł Głasek – w Spółce jest możliwy pod numerem +48 22 780 06 40 i pocztą e-mail: ido@hydrosfera-jozefow.pl. http://www.hydrosfera-jozefow.pl.

Dane osobowe zbierane, gromadzone i przetwarzane są jedynie dla celów dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust.1 lit. b) RODO oraz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami) w celu:

 • umożliwienia zawarcia i wykonania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • odpowiedzi na składane pisma i wnioski, ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, który stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Cel i podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
 • art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
  • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz
  • art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy i w trakcie jej trwania. 

Podanie danych jest warunkiem umownym i ustawowym przy zawieraniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.

Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Spółki, podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić.

Odbiorcami zbieranych danych osobowych są lub mogą być: 

  • Urząd Miasta Józefowa, ul.Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów,
  • podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych,
  • właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • w uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel
   i współwłaściciele nieruchomości,
  • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
  • urzędy skarbowe,
  • banki.

Dane osobowe będą przechowywane przez:

  • cały okres wykonywania zawartej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenia ścieków i 6 lat od dnia jej rozwiązania/wygaśnięcia,
  • okres 6 lat w przypadku danych księgowych,
  • oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu lub skróceniu w przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa w szczególności w dniu zmiany obowiązujących przepisów poprzedzających zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania – na Pana/Pani żądanie administrator może potwierdzić, że przetwarza Pana/Pani dane oraz przekaże ich kopię,
  • sprostowania swoich danych osobowych – na Pana/Pani żądanie dokonamy sprostowania danych lub uzupełnienia z uwzględnieniem celów przetwarzana,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzamy dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – dane są nadmiarowe w stosunku do celu przetwarzania.
  • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, kancelaria@uodo.gov.pl, https://uodo.gov.pl/.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, kancelaria@uodo.gov.pl, https://uodo.gov.pl/. 

Usunięcie lub brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych może się wiązać się z ograniczeniem świadczenia usług lub braku pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków o czym będziecie Państwo informowani.
Zautomatyzowanemu podejmowanie decyzji – dane nie podlegają.

Przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania posiadanych danych osobowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy:

  • strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z rozliczeniem, zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych,
  • na Państwa prośbę informacje Państwu przekazywane są drogą elektroniczną, a serwer dostępu do danych lub odbiór danych w wersji elektronicznej (skrzynka email) znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej.

Identyfikacja –jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację, zrealizować swoje żądanie, uprawnienie składane przez Pana/Pani wnioski winny pozwolić nam na Państwa identyfikację.

Polityka cookies

Pliki „cookies” (ang. ciasteczka) zawierają informacje wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedzamy i zapisywane w pliku tekstowym na dysku komputera, laptopa, bądź urządzenia mobilnego – tabletu, smartfona. Pliki te optymalizują korzystanie ze stron internetowych.

Pliki cookies nie dają możliwości identyfikacji tożsamości odwiedzającego stronę, nie przetwarzają danych osobowych i nie wprowadzają zmian konfiguracji urządzenia końcowego oraz używanego oprogramowania.

Nasza strona (witryna) www.hydrosfera-jozefow.pl wykorzystuje pliki „cookies” techniczne niezbędne do prawidłowego działania naszego serwisu. Są one używane do zoptymalizowania strony internetowej pod kątem używanych przez Państwa urządzeń (komputer, laptop, bądź urządzenia mobilne – tablet, smartfon), by korzystanie z portalu było czytelniejsze i łatwiejsze w obsłudze oraz w celach statystycznych w zakresie korzystania z naszej strony internetowej. Powyższa praktyka jest zgodna z przyjętymi zasadami przez większości serwisów WWW.

Rezygnacja z akceptowania plików „cookies”

Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie plików cookies przez stronę internetową hyrosfera-jozefow.pl. Poniżej wskażemy Państwu, jak możecie zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce, by zapobiec zapisywaniu i odczytywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu.

Przypominamy, że brak możliwości pobierania i przetwarzania plików cookies przez stronę internetową www.hydrosfera-jozefow.pl może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszych usług internetowych.

Wyłączenie obsługi plików „Cookies”
Informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz konfiguracji dostępne są w ustawieniach nw. przeglądarek.

  • Firefox
   W menu głównym kliknij „Narzędzia”, wybierz „Opcje” i kliknij w zakładkę „Prywatność”

  • Internet Explorer
   W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

  • Google Chrome
   W ukrytym menu na górze strony wybierz „Narzędzia”, a potem „Wyczyść dane przeglądania”
   Pod linkiem „Więcej Informacji” masz dostępny szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki/

  • Safari
   W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

  • Opera
   W lewym górnym rogu otwórz menu, wybierz „Ustawienia” i „Wyczyść historię przeglądania”

Close Menu
Skip to content