Inwestycje

Inwestycje

ikona inwestycji i wzrostu

Generalnie inwestycje w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji prowadzi Miasto Józefów poprzez Referat Realizujący Projekt przy ul. Sosnowej 17 jak również przez Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1. Miejskie sieci wodociągowe i kanalizacyjne projektowane są razem z przyłączami po jednym do każdej działki. Prace projektowe i uzgodnienia tras przyłączy prowadzą projektanci na zlecenie w/w jednostek Urzędu Miejskiego.
Wszelkie doprojektowywanie, zmiany na etapie projektu dokonuje się za pośrednictwem tych jednostek.

W momencie wyczerpania możliwości realizacji podłączenia ww. drogą należy prace zlecić uprawnionej firmie.

Mapa sieci wodociągowej

Zdjęcia z realizacji projektu

Aby sprawdzić dostęp do infrastruktury wodociągowej w danej lokalizacji należy otworzyć plik znajdujący się w linku i powiększyć wybrany obszar

Mapa sieci kanalizacyjnej

Aby sprawdzić dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej w danej lokalizacji należy otworzyć plik znajdujący się w linku i powiększyć wybrany obszar

Realizacja projektu "Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie

Obecnie Miasto Józefów realizuje zadania, które weszły w zakres dużego projektu o łącznej wartości ok. 87 mln. Poza budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej największą inwestycją jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym. Wykonawcą zadania jest firma INSTAL Warszawa S.A., wartość brutto 32 207 560,04 zł.

Termin wykonania:

  • roboty budowlane do 31.10.2018 r.
  • roboty wykończeniowe i rozruch technologiczny obiektu do 30.11.2019 r.

Etapy załatwiania formalności podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

1.

Uzyskanie w jednostce wykonawstwa geodezyjnego lub u osób z uprawnieniami /geodetów/ 2 egz. map do celów projektowych i dokonanie wkreślenia przez nią planowanej inwestycji na mapę zasadniczą.

2.

Wystąpienie o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu do Urzędu Miejskiego w Józefowie z naniesioną w/w inwestycją.

3.

Wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

4.

Opracowanie projektu budowlanego przez Pracownię Projektową lub osoby uprawnione do projektowania, na podstawie decyzji o zagospodarowaniu terenu i warunków przyłączenia otrzymanych w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

5.

Doręczenie map do celów projektowych do Z.ds.K.U.P.S.U.T. Powiatu Otwockiego przy ul. Górnej 13 dla uzyskania opinii o planowanej inwestycji do projektowania /projektant za pośrednictwem geodety przeprowadza/.

6.

Uzgodnienie projektu budowlanego w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

7.

Uzyskanie pozwolenia na wykonanie w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. lub uzyskanie Pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatu Otwockiego.

8.

Zlecenie wykonania przyłącza przedsiębiorstwom lub osobom uprawnionym do wykonywania robót wodociągowych i kanalizacyjnych.

9.

Po wykonaniu robót, a przed zasypaniem należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego lub osobom z uprawnieniami /geodetom/ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, następnie przeprowadzić odbiór techniczny przyłącza przed zasypką z przedstawicielami Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

10.

Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i wykonaniu szkicu powykonawczego przyłącza zwołać komisję z Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. celem dokonania odbioru ostatecznego wybudowanego przyłącza i podpisania protokołu fizycznego odcięcia hydroforu od instalacji wewnętrznej zasilanej z miejskiej sieci wodociągowej.

11.

Należy zgłosić się do Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. celem podpisania umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków /zabierając z sobą komplet dokumentów odbiorowych i inwentaryzacje geodezyjną.

12.

Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z pracownikami Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Close Menu
Skip to content