Obniżka opłat za odbiór ścieków

Obniżka opłat za odbiór ścieków

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. przypomina, że Decyzją nr WA.RET.070.1.214.3.2018 z dnia 20.07.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Józefów na lata 2018-2021. 

Uwzględniając fakt, że organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10.08.2018 r., zgodnie z zapisem art. 24f ust 1 ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180), taryfa na drugi okres taryfowy wchodzi w życie od dnia 17.08.2019 r. i obowiązywała będzie do dnia 16.08.2020 r.

Istotną zmianą jest obniżenie stawki taryfowej za odbiór ścieków z 10,22 zł/m3 do wartości 8,84 zł/m3. Pozostałe elementy taryfy za wodę i ścieki pozostają bez zmian. Obniżenie stawki za odbiór ścieków jest efektem rozpoczęcia oczyszczania ścieków na własnej oczyszczalni w Józefowie i uniezależnienie się od dyktatu OPWiK.

Hydrosfera Józefów przypomina, że do 31.12.2019r obowiązuje Uchwała Rady Miasta Nr 458/VII/2018 z dnia 26.10.2018r o dopłacie do ścieków dla grup taryfowych K1, K1A, K2, K2A w wysokości 2,72 zł/m3. Tak więc klienci Hydrosfery z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych, rozliczani na podstawie wodomierza lub urządzenia pomiarowego zapłacą 6,12 zł/m3 netto. Dopłata nie dotyczy grupy taryfowej rozliczanej na podstawie ryczałtu za odbiór ścieków.

Close Menu
Skip to content