Przetarg na przebudowę przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie na tłocznię ścieków

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 382 000 euro prowadzony na podstawie Regulaminu firmy Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., którego przedmiotem jest przebudowa przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie na tłocznię ścieków nieruchomości na działce  nr ew. 25/2, 25/1, 2/4 w obrębie 42 w Józefowie.

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Zał. nr 1 – formularz oferty 

Zał. nr 1 – formularz oferty – .doc

Zał. nr 2 – projekt umowy

Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – .doc

Projekt techniczny

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni przy ul. Polnej Józefów

Przedmiar robót 

Decyzja nr 1438/2018 

Decyzja nr 480/2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych  

Close Menu
Skip to content