Ogłoszenie o wyniku postępowania

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01, 19 08 02 i 19 08 05, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Józefowie przy ul. Jarosławskiej 35”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano firmę:

PRO-ECO Zbigniew Suszek

z siedzibą w Kurowie przy ul. Puławskiej 26, 24-170 Kurów.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. za łączną cenę ofertową brutto 705 196,80 złotych (słownie: siedemset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złote i 80/100).

Close Menu
Skip to content