Jesteś tutaj: Bip -> Jak załatwić sprawę
Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

 1. Uzyskanie w jednostce wykonawstwa geodezyjnego lub u osób z uprawnieniami /geodetów/ 2 egz. map do celów projektowych i dokonanie wykreślenia przez nią planowanej inwestycji na mapę zasadniczą.
 2. Wystąpienie o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu do Urzędu Miejskiego w Józefowie z naniesioną w/w inwestycją.
 3. Wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.
 4. Opracowanie projektu budowlanego przez Pracownię Projektową lub osoby uprawnione do projektowania, na podstawie decyzji o zagospodarowaniu terenu i warunków przyłączenia otrzymanych w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
 5. Doręczenie map do celów projektowych do Z.ds.K.U.P.S.U.T. Powiatu Otwockiego przy ul. Górnej 13 dla uzyskania opinii o planowanej inwestycji do projektowania /projektant za pośrednictwem geodety przeprowadza/ (o ile jest niezbędna).
 6. Uzgodnienie projektu budowlanego w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
 7. Zlecenie wykonania przyłącza przedsiębiorstwom lub osobom posiadającym uprawnienia do wykonywania robót wodociągowych i kanalizacyjnych.
 8. Złożenie Wniosku (na ogół wykonuje to upoważniony przez Inwestora wykonawca) i uzyskanie pozwolenia na wykonanie w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. (wraz z Dziennikiem robót) lub, stosownie do obowiązujących przepisów, uzyskanie Pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatu Otwockiego.
 9. Po wykonaniu robót, a przed zasypaniem przeprowadzić odbiór techniczny przyłącza(y) z uprawnionymi przedstawicielami Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., po czym zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego lub osobom z uprawnieniami /geodetom/ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
 10. Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych prób i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przyłącza(y) (druki wydawane z Dziennikiem robót) zgłosić do Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. celem dokonania odbioru ostatecznego wybudowanego przyłącza(y) i podpisania protokołu fizycznego odcięcia hydroforu od instalacji wewnętrznej zasilanej z miejskiej sieci wodociągowej.
 11. Zgłosić się do Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. z Wnioskiem  o podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków /wraz  z kompletem dokumentów odbiorowych z wymaganymi protokołami, atestami i inwentaryzacją geodezyjną/.
 12. Wszelkie wątpliwości  i niejasności wyjaśniać z pracownikami Pionu Technicznego Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.